Schoolteam

School maken doe je niet alleen. Wij zijn er met een heel team om jouw kind optimaal tot ontplooiing te laten komen. We stellen onze medewerkers graag aan je voor.

DIRECTIE EN SECRETARIAATSMEDEWERKERS

Directeur Lien Dehaene
Zorgcoördinator juf Marijke
Secretariaat juf Carine, juf Els, meester Sebastiaan

ONZE SCHOOL

Community jongste kleuters

CJK1 - Sterren juf Tine
CJK2 - Zonnen juf Janne
CJK3 - Wolken juf Kim
Ondersteuning juf Ingrid

Community oudste kleuters

COKN1 - Vliegers juf Dorien, juf Inge en juf Lesley
COKN2 - Superhelden juf Evi, juf Annelies en juf Caro

Community eerste graad

C1N1 - Kampeerders juf Ine, juf Sofie en meester Ronnie
C1N2 - Padvinders juf An, juf Caro, juf Ellen en meester Nick

Community tweede graad

C2N1 - Nike juf Mady, juf Janna en meester Roel
C2N2 - Hercules juf Elke, juf Ellen en juf Daphne

Community derde graad

C3N1 - Discover juf Vanja, juf Lis en meester Tim
C3N2 - Hashtags juf Miranda, juf Babs en juf Ellen

Lichamelijke Opvoeding

juf Els (lagere school), juf Karolien (Kleuterturnen) en meester Roel (lagere school)

Kinderverzorgster

juf Martine en juf Daphne

Rooms-Katholieke godsdienst

meester Kevin

Niet-confessionele zedenleer

juf Helga, juf Ilse

Islam

meester Omar

Protestantse godsdienst

meester Sebastiaan

CLB-centrum voor leerlingenbegeleiding

Mocht je vragen of zorgen hebben over de ontwikkeling van je kind, dan kan je altijd contact opnemen met de leerkracht of de zorgcoördinator op school. Als er extra ondersteuning of advies nodig is, kunnen wij op elk moment het CLB inschakelen. Het CLB werkt vooral rond de volgende 4 gebieden:

 • Problemen met lezen, schrijven of leren, bijvoorbeeld met het maken van je huiswerk.
 • Vragen over welke studie je best zou kiezen en welke richtingen je later kan volgen.
 • Vragen over pesten, spijbelen, stress, faalangst, …
 • Het CLB geeft inentingen, spoort groeistoornissen op, werkt rond overgewicht en druggebruik, …

Het kan gebeuren dat het CLB zelf contact opneemt op vraag van de school. Je kan ook rechtstreeks naar het CLB gaan mocht je vragen hebben.

CLB
Nijverheidslaan 10,
3290 Diest
Tel. 013 33 18 44 of 013 33 35 81
www.go-clb.be

Een dag op onze school

Schooltijden

Kleuteronderwijs en lager onderwijs

Dagen
Maandag 08.40u - 15.20u
Dinsdag 08.40u - 15.20u
Woensdag 08.40u - 11.35u
Donderdag 08.40u - 15.20u
Vrijdag 08.40u - 15.00u

Huiswerkbeleid

Na overleg met leerlingen, leerkrachten en ouders zijn we beginnen nadenken over ons huiswerkbeleid. Binnen onze community-werking houden we alles tegen het licht. Niet enkel het verwerven van kennis is belangrijk; meer dan ooit moeten we aandacht besteden aan vaardigheden.

In een wereld waar er al veel verwacht wordt van onze kinderen, moeten we de vraag durven stellen wat het leereffect van huiswerk is. Onderzoek toont immers aan dat leerlingen van de lagere school hieruit weinig tot geen leerrendement halen (Cooper e.a., 2006; Hattie, 2009; Scheerens, 2013). We denken, in het belang van het kind, niet alleen aan morgen maar ook aan overmorgen. Want met de economie die aanwakkert, zal de vraag naar talent alleen nog maar toenemen. Het is dan ook onze plicht om hen deze kansen te bieden in de best mogelijke omstandigheden, zodat het welbevinden gegarandeerd blijft.

Onze kinderen zijn bijna dagelijks zeven uur aanwezig op school, waar we met contextrijke opdrachten een zo hoog mogelijke betrokkenheid willen genereren. Huiswerk mag geen verlenging van de onderwijstijd zijn. Kinderen moeten na een zware schooldag fysiek en mentaal tot rust kunnen komen. Met ons huiswerkbeleid willen we vooral inzetten op de zelfstandigheid en het eigenaarschap van onze leerlingen. We zijn van mening dat huiswerk zinvol moet zijn, zelfstandig gemaakt moet kunnen worden en dit op maat van elk kind.

Wat is huiswerk?

Huiswerk moet leerrijk zijn en gericht op de groei van het kind in de breedste zin van het woord. De agenda wordt telkens een week op voorhand ingevuld. Zo hebben de leerlingen de kans om een planning te maken. De opdrachten die gegeven worden hebben als doel de verworven kennis van op school te herkennen en te onderzoeken in een andere context.

Hoeveel tijd mag een leerling per dag spenderen aan huistaken?

 • Community 1: ongeveer 10 minuten (+ lezen)
 • Community 2: ongeveer 20 minuten
 • Community 3: ongeveer 30 minuten

Leerlingen leren zichzelf beter kennen en inschalen in onze manier. Dat geldt ook voor het huiswerk. Wanneer leerlingen voldoende hebben aan de leerinhouden die ze op school verworven hebben, is het aan hen om te bepalen of ze deze nog extra moeten inoefenen. Tot en met community 2 nest 1 is wat er op school aangeboden wordt voldoende. Toch willen we iedereen de kans bieden om thuis te oefenen. We trachten te werken op maat van elk kind. Differentiëren doen we niet alleen op school, maar ook in het huiswerk.

Hoe doen we dat?

Door in te zetten op:

 1. Leren leren
 2. Leren plannen
 3. Verantwoordelijkheid
 4. Vergroten van de zelfstandigheid

Enkele voorbeelden

 • Automatiseren van leerstof (lezen, maal- en deeltafels, splitsingen tot 20, vocabulaire van Frans…).
 • Leren van lessen.
 • Voorbereidingen voor lessen die nog gaan komen (een tekst al eens lezen op voorhand, iemand interviewen…).
 • Verzamelen van gegevens voor de volgende les (kranten meebrengen, opzoekwerk…).
 • Elke dag zinvol bezig zijn met lezen.

Samen met leerlingen en ouders gaan we het engagement aan om onze visie omtrent huiswerk ter harte te nemen. We rekenen op je medewerking om onze kinderen klaar te stomen voor de toekomst van morgen!

Rapporten

We staan voor maximale groei en hechten heel veel belang aan het groeiproces. Vandaar dat de leerkrachten feedback geven op elke evaluatie. Deze feedback kan je nalezen op smartschool. Op het rapport zie je een gemiddelde van de behaalde scores alsook de hulpmiddelen die er eventueel gebruikt werden. Ons rapport verschijnt drie maal per jaar. Het ‘woordje van ons’ formuleren we groeigericht, we zijn immers allemaal constant in groei.

Er is ook nog het groeirapport van LO. Dit zal stelselmatig aangevuld worden tijdens de rapportperiodes.

Er is ook een woordrapport waarin we enkele doelen betreffende ons Kleine Prins DNA (‘ik hoor erbij’, ‘ik mag het zelf’ en ‘ik kan het’) belichten. Deze worden zowel door leerlingen als leerkrachten beoordeeld (door leerlingen vanaf community 2).

We zijn alvast trots op de weg die elk kind afgelegd heeft en we kijken er naar uit om die weg verder te zetten, samen, naar de toekomst.

Aan elk rapport is een oudercontact gekoppeld.

Voorbereiding van grote stappen

Via integratieactiviteiten laten we de kleuters wennen aan de grote overstapmomenten. Kleuters uit de derde kleuterklas laten we kennismaken met de werking van de lagere school. Via deze activiteiten kunnen de kinderen de meesters en juffen leren kennen en de meesters en juffen leren de kleuters kennen.

Enkele praktische afspraken

Wat te doen bij ziekte of afwezigheid?

Wanneer je kind niet aanwezig kan zijn op school verwittig je ‘s morgens de school telefonisch. Voor alle kinderen in de lagere school en alle kinderen ouder dan 5 jaar dienen de afwezigheden gewettigd te worden.

Als ouder mag je zelf vier keer per schooljaar een ziektebriefje schrijven. De school voorziet hiervoor vier voorgedrukte briefjes, de zogenaamde z-briefjes. Zo’n z-briefje kan alleen als je kind maximaal drie opeenvolgende kalenderdagen ziek is. Is je kind vaker of langer ziek? Dan heeft hij of zij een medisch attest van een dokter nodig. Je mag de briefjes aan de school bezorgen zodra je kind weer naar school komt. Moet je kind langer dan tien dagen thuis blijven, dan moet je het doktersattest onmiddellijk aan de school bezorgen.

Er zijn ook situaties denkbaar waarin je kind om andere redenen dan ziekte afwezig zal zijn op school. Denk bijvoorbeeld aan een begrafenis of een huwelijk van een naast familielid. In zulke gevallen bespreek je de afwezigheid vooraf met de directeur, die dan beslist of hij/zij toestemming kan geven voor de afwezigheid. Een leerling mag niet afwezig blijven om op vakantie te vertrekken, om naar een evenement te gaan en ook niet omdat (een van) de ouder(s) ziek is.

Het weer

Omdat onze leerlingen tijdens de pauzes zoveel mogelijk naar buiten gaan is het belangrijk dat je kind zich juist kleedt in functie van het weer. Je kan samen met je kind naar het weerbericht kijken of luisteren.

Enkele tips

Als de school een buitenactiviteit plant bij mooi weer, bescherm je je kind best tegen (mogelijke) zon. Voorzie daarom een petje, zonnebrandolie en eventueel een zonnebril. Wanneer er regen voorspeld wordt, draagt je kind best een jas die de nodige bescherming biedt tegen de regen en aangepaste schoenen.

Briefwisseling

Als school krijgen wij geregeld de vraag van externe partners om via de schooltas informatie mee te geven aan de leerlingen. We geven enkel van deze partners informatie via de boekentas of digitaal via Smartschool mee. Zo word je niet overladen met informatie. Wij willen deze informatie echter niet achterhouden voor de ouders van onze leerlingen. We willen er graag op wijzen dat de school niet verantwoordelijk is voor de inhoud van deze informatie.

Op onze eigen communicatie vind je steeds het schoollogo terug. Uiteraard zijn we daar wel verantwoordelijk voor alle inhoud. Om een vlotte communicatie met de ouders te garanderen communiceren wij zoveel mogelijk via elektronische weg. We werken daarvoor binnen de Scholengroep via het platform Smartschool. Alle brieven worden via Smartschool doorgestuurd. De eerste schooldag geven we je via een brief een precieze instructie over hoe je je kan aanmelden.

Leren buiten de school

Pedagogische uitstappen

Wij brengen onze leerlingen geregeld in contact met de buitenwereld. De ouders ontvangen telkens tijdig een uitgebreid programma van deze uitstappen met eventueel de vermelding van hun bijdrage in de onkosten.

Schoolreizen

In de loop van de het schooljaar gaan al onze leerlingen op verschillende schoolreizen. De leerkrachten brengen jullie tijdig op de hoogte.

Verkeersveiligheid

De veiligheid houdt ons allemaal bezig. Zowel ouders als school spelen hierin een belangrijke rol.

Enkele afspraken voor een veilig verkeer rond de school

 • Parkeer bij het brengen en afhalen van je kind je auto op de voorziene parkings (achter het internaat, CVO, Boudewijnvest, Verversgracht)
 • Gebruik de voetgangersdoorgangen die voorzien zijn (Boudewijnvest, Weerstandsplein)
 • Heb respect voor de buurt (niet parkeren op Berkenhof)
 • Vermijd foutparkeren aan de voorzijde van de school aan het Weerstandsplein
 • Gelieve de parking van Salounge aan de voorzijde van het gebouw vrij te laten voor de klanten

Brengen en halen

Kinderen brengen

 • Voor 8u25 worden de kinderen naar de opvang gestuurd.
 • Vanaf 8u25 mogen de kinderen zelfstandig naar de nesten gaan. Er is ’s ochtends geen toezicht op de speelplaats. De leerlingen gaan rechtstreeks naar het nest.
 • Zorg ervoor dat je zoon/dochter zeker om 8u40 in de klas is, dan starten onze lessen immers.

Kinderen afhalen

 • Wachten tot het belsignaal kan je op de speelplaats of onder het afdak. Gelieve de doorgang niet te blokkeren voor nesten die terugkomen van buitenschoolse activiteiten.
 • Tot 15 minuten na het belsignaal worden de kinderen opgevangen in het nest of op de speelplaats, daarna worden ze automatisch door de nestleerkrachten naar de opvang gebracht.
 • Indien je kind zelfstandig naar huis mag gaan, verwachten we een geschreven bericht (handgeschreven, Smartschool,…) met uitdrukkelijke toestemming van de ouders dat het kind zelfstandig de school mag verlaten.

Sport op school

Twee maal per week krijgen de kleuters turnen. Welke dagen dit zijn, wordt door de kleuterjuffen in het begin van het schooljaar meegedeeld.

Tijdens de sportles in de basisschool draagt iedereen dezelfde kledij

 • sportieve broek
 • blauwe t-shirt met opdruk van de school
 • sportschoenen

Alles wordt opgeborgen in een turnzak, die naam, voornaam en het nest van je kind vermeldt. De data van de zwemlessen vind je terug op de kalender. In het stedelijk zwembad worden de kinderen ingedeeld in verschillende zwemniveaus. Volgens overheidsonderrichtingen krijgt elke leerling van de lagere school 1 jaar gratis zwemles. Op onze school is dit in het eerste leerjaar van toepassing.

Verzekering

Je kind is verzekerd door de school voor ongevallen die gebeuren op school, tijdens schoolactiviteiten en uitstappen, of op weg naar school en naar huis. De verzekering geldt niet voor stoffelijke schade, zoals beschadiging van kleding, pennenzak, …

Wat te doen bij een ongeval?

De school brengt je op de hoogte van het ongeval en bezorgt je de nodige documenten. Het secretariaat volgt de verdere procedure op. Soms gebeurt het dat er overdag een ongeval gebeurt waar niet meteen een dokterstussenkomst nodig blijkt.

Mocht ‘s avonds blijken dat je kind toch naar de dokter moet, dan meld je dat ‘s anderendaags aan de secretariaatsmedewerker die de verdere procedure opstart.

Medicatie op school

Onze school mag geen medicijnen geven aan kinderen. Het is dus aangeraden om medicijnen zoveel mogelijk thuis te nemen.

Als het toch nodig zou zijn om medicatie op school te nemen, dan kan dit onder de volgende voorwaarden:

 • De dokter vult een attest in waarop bevestigd wordt dat de leerling medicijnen op school moet nemen. Het blanco attest kan je afhalen op het secretariaat. Je kan het best meenemen bij elk doktersbezoek.
 • De medicijnen worden samen met het attest van de dokter aan de leerkracht gegeven.

Wanneer je kind op school ziek of onwel wordt, nemen wij altijd contact op met de ouders of indien zij niet bereikbaar zijn met een andere verantwoordelijke (oma, opa …). Het is het best dat in dat geval je kind zo snel mogelijk opgehaald wordt op school. Bij dringende gevallen bellen wij de hulpdiensten rechtstreeks.

Schoolkosten en facturatie

Onze school heeft duidelijke afspraken in verband met schoolkosten en de manier waarop de schoolfacturen betaald worden.

Voor het basisonderwijs geldt de maximumfactuur. De wetgever onderscheidt twee elementen:

De scherpe maximumfactuur

 • Dit zijn bijdragen voor ééndaagse uitstappen en voor andere buitenschoolse activiteiten waaraan de klas deelneemt. Dat kan een bezoek aan een tentoonstelling, toneel- of theatervoorstelling zijn, workshops, sportactiviteiten tijdens de schooluren of uitstappen in het kader van een project.

Ook de zwembeurten behoren tot deze categorie.

 • De leerlingen van het 1ste leerjaar gaan gratis schoolzwemmen.
 • Voor de scherpe maximumfactuur worden verschillende bedragen vastgelegd, die elk schooljaar geïndexeerd worden.

Per activiteit wordt een aanwezigheidslijst ingevuld door de betrokken leerkracht met daarop de datum, de activiteit, de kostprijs en de leerlingen die deelgenomen hebben. Deze worden op het secretariaat binnen gebracht. Op basis van deze lijsten zal de factuur per maand gemaakt worden.

Dit maakt dat de kinderen voor de uitstappen geen cash geld meer moeten meebrengen naar school.

Kinderen die afwezig zijn met een doktersbriefje moeten de uitstap niet betalen als de school of andere leerlingen hiervoor ook geen kosten hebben.

De minder scherpe maximumfactuur:

Dit zijn bijdragen voor alle vormen van meerdaagse uitstappen binnen de onderwijstijd. Voor meerdaagse uitstappen mag voor kleuters geen bijdrage gevraagd worden aan de ouders. In de lagere school mag de totaalprijs voor de zes leerjaren van de lagere school tezamen niet hoger liggen dan € 535,- voor bos-, zee- en sportklassen.

Er zijn ook diensten die de school vrijblijvend aanbiedt. We denken hierbij aan toezicht, drankjes, leerlingenvervoer, tijdschriften, …

De kostprijs die de school hiervoor aanrekent, moet in verhouding staan tot de geleverde prestaties.

Tijdschriften, abonnementen, vakantieblaadjes, … kan u vrijblijvend bestellen via de school. Hiervoor kan u het bestelformulier samen met het geld aan de klasleerkracht of op het secretariaat bezorgen.

De betaling voor al deze kosten gebeurt via facturatie. Maandelijks krijg je via Smartschool het schoolfactuur doorgestuurd. Gelieve je stipt aan de betalingsperiode vermeld op de factuur te houden, zo voorkom je extra administratieve onkosten.

Studietoelage

Iedereen heeft recht op onderwijs. Met haar school- en studietoelagen wil de Vlaamse overheid ervoor zorgen dat financiële drempels dat recht niet in de weg staan.

De Vlaamse overheid voorziet een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor de toelage. Als je aan de voorwaarden voldoet, kan je vanaf de kleuterschool een toelage krijgen. Heel wat gezinnen missen deze toelage, omdat ze ervan uitgaan dat ze er geen recht op hebben. Nochtans kom je vlugger in aanmerking dan je denkt. Bij twijfel kan je de aanvraag best indienen.

De studietoelage wordt automatisch toegekend door de Vlaamse overheid. Je hoeft hier niets meer voor te doen.

Levensbeschouwelijke vakken

In onze school, die pluralistisch ingesteld is en respect betoont voor alle levensbeschouwingen, kunnen de kinderen vanaf het eerste leerjaar een keuze maken tussen de levensbeschouwelijke vakken.

In onze school kan je kiezen uit de volgende levensbeschouwelijke vakken:

 • Anglicaanse godsdienst
 • Islamitische godsdienst
 • Israëlitische godsdienst
 • Niet-confessionele zedenleer
 • Orthodoxe godsdienst
 • Protestantse godsdienst
 • Rooms-Katholieke godsdienst

Kinderen kunnen op verzoek van hun ouders vrijgesteld worden van levensbeschouwelijke vakken. Dit moet door de ouders officieel aangevraagd en gemotiveerd worden. Kinderen uit het eerste leerjaar en nieuwe kinderen van de lagere school maken voor het eerst een keuze en vullen daartoe een document in. Dit document wordt op het einde van het schooljaar meegegeven.

Wie hetzelfde levensbeschouwelijk vak als het vorig schooljaar volgt, hoeft niets te doen. Indien je de keuze van levensbeschouwelijk vak wil veranderen, dan moet dit gebeuren voor 30/06 van het vorige schooljaar.

Hiertoe vul je een speciaal aanvraagformulier in dat je kan verkrijgen via het secretariaat.